Všeobecné obchodné podmienky koncertu Ed Sheeran dňa 7. júla 2019 v Prahe

Všeobecné obchodné podmienky koncertu Ed Sheeran dňa 7. júla 2019 v Prahe.

 1. Všeobecné ustanovenia

 1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") obsahujú všeobecné podmienky účasti na akcii organizovanej spoločnosťou Charmenko Czechia s.r.o. ( "Organizátor") a tvorí súčasť dohody medzi organizátorom a účastníkom akcie.

1.2. Účastníci koncertu mladší 16 rokov musia byť v sprievode dospelej zodpovednej osoby s platným preukazom totožnosti a zároveň platnou personifikovanú vstupenkou. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo na kontrolu osobných dokladov vrátane veku mladistvých.

1.3. Je možno ZAKÚPIŤ až 4 vstupenky viazané na jednom konkrétnom meno. AK dôjde k zakúpeniu viac ako 4 vstupeniek na jedno meno, budú všetky Také vstupenky zrušené. Nie je povolené vstupenky predávať tretím stranám. V takom prípade dôjde k ich okamžitému stornovania a vstupenky budú považovaní za neplatné.

1.4. Ticketportal, GoOut, Eventim a eBilet.pl sú výhradnými predajcovia vstupeniek na túto akciu.

2. Rozsah povinností organizátora; zrušenie a odloženie udalosti

2.1. Organizátor je povinný zabezpečiť, aby mal účastník koncertu platné personifikované vstupenky (vrátane mena a priezviska účastníka) umožňujúce vstup a účasť na podujatia uvedené na vstupenke. Organizátor je tiež povinný zabezpečiť organizačné zázemie akcie a čo najlepšie usilovať o to, aby udalosť nebola akokoľvek narušená. V prípade, že 1 účastník ( "hlavný účastník") zakúpi vstupenky až pre 3 ďalšie osoby (viac ako 3 ďalšie vstupenky nie je povolené), bude na každej vstupenke uvedené celé meno hlavného účastníka a ostatní účastníci budú musieť prísť spoločne s hlavným účastníkom. Kontrola preukazu totožnosti pri vchode do areálu bude zahŕňať aj kontrolu veku účastníkov, aby bolo zabezpečené dodržiavanie vekových obmedzení akcie.

2.2. Organizátor je oprávnený udalosť zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodov, ktoré nespadajú do zodpovednosti usporiadateľa. V takom prípade má držiteľ vstupenky práva stanovená príslušnými právnymi predpismi.

2.3. Organizátor má právo zmeniť dátum, miesto a program udalosti zo závažných dôvodov, ktoré nespadajú do jeho zodpovednosti a ktoré znemožňujú jej uskutočnenie - tj. Národnej smútok, nepriaznivé počasie, choroba, indispozície alebo iný závažný dôvod týkajúci sa umelca rovnako tak ako v situáciách, kedy je zmena udalosti potrebné na zabezpečenie bezpečnosti, zdravia alebo života osôb alebo majetku alebo potrebné na zabezpečenie nerušené účasti na danej udalosti. V prípade zmeny termínu, miesta a programu akcie z dôvodu vyššie uvedených môže byť vrátenie vstupného vykonané len vo výnimočných prípadoch (napr. Choroba držiteľa vstupenky) a takéto žiadosti budú posúdené individuálne usporiadateľom akcie.

2.4. Pokiaľ má držiteľ vstupenky právo na jej vrátenie výmenou za sumu uvedenú na vstupenke, mal by držiteľ vstupenky požiadať o vrátenie peňazí konkrétneho predajcu, u ktorého vstupenku zakúpil bez zbytočného odkladu ihneď po prijatí informácií o zrušení udalosti a v prípade zmeny termínu, miesta alebo programu udalosti podľa oddielu 2.3. (V tomto prípade je možné vrátenie vstupného len vo výnimočných situáciách ako je choroba držiteľa vstupenky a takéto žiadosti budú posúdené individuálne usporiadateľom akcie.) Či pred začatím podujatia. Žiadosť o vrátenie peňazí bude zohľadnená len v prípade, že bude vykonaná do šiestich mesiacov odo dňa udalosti.

2.5 Držiteľ vstupenky zakúpené on-line môže mať právo na vrátenie vstupného, ​​najneskôr však 14 dní pred termínom konania akcie. Vrátenie vstupného je možné len za výnimočných okolností (napr. Choroba držiteľa vstupenky) a takéto žiadosti budú posudzované individuálne usporiadateľom akcie. Držiteľ vstupenky, ktorý má v úmysle žiadať o vrátenie vstupného, ​​je povinný v uvedenej lehote predložiť príslušnú žiadosť spoločne s originálom zakúpené vstupenky a dokladom o nákupe príslušnému predajcovi, kde vstupenku zakúpil.

2.6 V uvedených prípadoch vráti predajcu držiteľovi vstupenky nominálnu hodnotu uvedenú na vstupenke.

2.7 Vrátenie vstupného sa vykonáva bankovým prevodom alebo na kreditnú kartu použitú na zakúpenie vstupenky najneskôr do 30 dní od doručenia všetkých informácií uvedených v bode 2.5 vyššie, ktorý zahŕňa možnosť pre držiteľa vstupenky upresniť bankový účet pre zaslanie vstupného.

2.8 Usporiadateľ umožní zmenu osobných údajov na personifikované vstupenke za poplatok 12,-Eur za vstupenku. V takýchto prípadoch sa držiteľ vstupenky musí so žiadosťou o zmenu mena obrátiť na príslušného predajcu, najneskôr však do 30.6.2019. Osobné údaje na personifikované vstupenke je možné zmeniť iba raz a iba držiteľ vstupenky, ktorého osobné údaje sú uvedené na tejto vstupenke, má nárok zmenu vykonať.

3. Zaistenie bezpečnosti udalosti

3.1. Organizátor si vyhradzuje nasledujúce práva:

(A) Z bezpečnostných dôvodov odmietnuť vstup držiteľa vstupenky na udalosť.

B) požadovať, aby z bezpečnostných dôvodov účastník opustil udalosť a podnikol príslušné kroky k tomu, aby bola žiadosť dodržaná. To platí najmä v prípadoch, keď účastník naruší verejný poriadok, chová sa agresívne alebo provokatívne alebo porušuje VOP.

(C) odmietnuť vstup na akciu držiteľom vstupeniek, ktorí sú vyzbrojení, majú výbušniny alebo pyrotechnické materiály, materiály spôsobujúce požiar, alebo topánky s kovovou špičkou alebo držiteľom vstupeniek, ktorí disponujú inými nebezpečnými predmetmi alebo osobám, ktoré odmietnu predložiť platný preukaz totožnosti zodpovedajúce priezvisko uvedenému na vstupenke. Pri vstupe do areálu sa min. priezvisko uvedené na vstupenke musí zhodovať s predloženým preukazom totožnosti, druhá (prípadne tretia či štvrtá) osoba bude do areálu vpustená len v bezprostrednom sprievode osoby, ktorej meno je uvedené na vstupenke. Na požiadanie sa musí predložiť potvrdenie o vykonaní platby za vstupenky. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo na kontrolu veku mladistvých.

(D) V prípade, že organizátor musí z bezpečnostných alebo technických dôvodov zmeniť miesto na zakúpené vstupenke, bude sa snažiť zmeniť miesto v rámci tej istej kategórie; ak to nie je možné, buď vymení vstupenku bez príplatku, alebo ponúkne lacnejšie miesto a vráti rozdiel v cene vstupného bez administratívneho príplatku. Držiteľ vstupenky má tiež právo vzdať sa účasti na akcii pred termínom konania akcie a na navrátenie nominálnej hodnoty vstupenky.

3.2. Je zakázané prinášať a používať profesionálne videokamery, notebooky, Drone alebo iné špeciálne audio-video nahrávacie zariadenie.

3.3. Na akcii je zakázané prinášať a používať: laserové zariadenia všetkého druhu, vlastné nápoje vrátane alkoholických nápojov a omamných látok.

3.4. Tašky a batohy nad rámec formátu A5 nebudú v areáli povolené.

4. Rôzne

4.1. Účastníci môžu byť vystavení vysokým hladinám zvuku, ktoré môžu spôsobiť poškodenie sluchu. Odporúčajú sa chrániče sluchu.

4.2. Oficiálne merchandise možné zakúpiť len na akciu.

4.3. Zakúpená vstupenka sa považuje za udelenie súhlasu organizátora účastníkovi, ktorého meno je uvedené na vstupenke, zúčastniť sa danej akcie. Tento súhlas možno kedykoľvek z bezpečnostných dôvodov odvolať. Účastník, ktorému bol zamietnutý vstup alebo ktorý bol z akcie vylúčený z dôvodov uvedených v predpisoch alebo akéhokoľvek protiprávneho konania, nemá nárok na vrátenie vstupného či iné nároky voči organizátorovi.

4.4. Vstupenku nemožno použiť pre akúkoľvek reklamu alebo propagáciu (vrátane súťaží a lotérií) alebo pre akékoľvek sekundárne účely obchodovania.

4.5. Akýkoľvek ďalší predaj alebo pokus o ďalší predaj alebo kopírovanie vstupenky alebo použitie vstupenky pre neoprávnenú reklamu alebo obchodnú činnosť zruší jej platnosť bez nároku na vrátenie vstupného.

4.6. Pri vstupe do areálu sa meno uvedené na vstupenke musí zhodovať s predloženým preukazom totožnosti, druhá (prípadne tretia či štvrtá) osoba bude do areálu vpustená len v bezprostrednom sprievode osoby, ktorej meno je uvedené na vstupenke. Na požiadanie sa musí predložiť potvrdenie o vykonaní platby za vstupenky. Platnosť vstupenky bude overená skenovaním čiarového kódu.Každá vstupenka pripúšťa jeden vstup k danej udalosti.

Top