INFORMÁCIE K PODUJATIU SLIPKNOT– 3. 8. 2022 (streda)

INFORMÁCIE K PODUJATIU SLIPKNOT3. 8. 2022 (streda)
Zimnýštadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava

Č
ASOVÝPLÁN

18.30 hod. otvoreniebrán
19.30hod. Jinjer
21.00 hod. SLIPKNOT

HYGIENICK
ÉOPATRENIA
Podujatie sa konábez obmedzení.

VSTUPY

Do priestorovštadióna je vstup možnýlen s platnou vstupenkou. Vstup do sektorovStátie (vstup cez
sektory A2 alebo A12), A, B aC29je cez výsuvnéschody z námestia Odbojárov a do Skyboxov z
bočnej stranyštadiónaTrnavskácesta (pri tréningovej hale). Prístup pre ZŤP je z námestia
Odbojárov (vstup je označenýsymbolom) anávštevníci samusia preukázaťplatnou vstupenkou aj
preukazom ZŤP.

PARKOVANIE

Parkovacie miesta sa nachádzajúpriamov podzemnej garáži Zimnéhoštadióna Ondreja Nepelu.
Odporúčame využiťaj parkovisko NTC arény, NFŠ, priľahléuličky, taxi služby alebo MHD.

FOTO A VIDEO

Počas predstavenia platíprísny zákaz fotografovania a filmovaniaprofesionálnoutechnikou.

BEZPE
ČNOSTNÉOPATRENIA
Pre návštevníkov platíprísny zákaz vnášania alkoholu, jedla, omamných látok, fliaša iných
sklenených predmetov, zbraní, kamier, fotoaparátov a predmetov ohrozujúcich bezpečnosť
ostatných návštevníkov do priestorov Zimnéhoštadiónu Ondreja Nepelu.

Š
ATŇAnie je k dispozícii.

PRV
ÁPOMOCsa bude nachádzaťv hale na ploche pod sektorom A10.
Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnýhudobnýzážitok!

 

PROMOTERS’ INSTRUCTIONSSLIPKNOT3.8. 2022 (Wednesday)
OndrejNepela Arena, Odbojarov 9, 831 04 Bratislava

TIME SCHEDUL
E

6.30 PM gates opening
7.30PMJinjer
9.00PM SLIPKNOT
HYGIENE MEASURES
The event takes place with no restrictions.

ENTRANCE

The entrance to the arena is only allowed with a valid ticket. Entrance to sectorsStanding (entry
through sectors A2 or A12),A, BandC29 is through the stairs from the Odbojarov square and to the
Skyboxes from the side part of the arena-Trnavska cesta(by the training hall). Access for disabled
visitors is from Odbojarov square and the entrance is marked with a symbol. Upon entry, they must
prove their identity with a disability card and valid ticket.

PARKING

Parking spaces are located directly in the underground garage of the arena. We recommend using
also nearby NTC arena parking lot, NFS parking lot, taxi services or public transport.

PHOTO AND VIDEO

Video recording or taking pictures during the show withprofessional cameras is not allowed.

SAFETY MEASURES

Alcohol, food, drugs, bottles and other glass items, weapons, cameras, and objects jeopardizing the
safety of other visitors of Ondrej Nepela Arena are strictly forbidden.

DRESSING ROOM
is not available.

FIRST AID
will be in the arena under the sector A10.
Thank you for your understanding and we wish you a pleasantmusicalexperience!

Top