Návštevný a organizačný poriadok Kaufland Winter Games 2023

Návštevný aorganizačný poriadok

Článok I.

Základné ustanovenia

1)Atikim spol. s r.o. ako organizátor športového podujatiaKauflandWinter Gamesktoré sa koná vdňoch13.-15.1.2023na futbalovom štadióne Tehelné pole
(ďalej len„Tehelné Pole“) na ul. Viktora Tegelhoffa 4, v Bratislavevydáva podľa zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. oorganizovaní verejných športových podujatí
a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento návštevný aorganizačný poriadok ktorýobsahuje všetky náležitosti, ktoré súvisia s
organizovaním podujatia, zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej služby, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia,
mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatia a vsúvislosti sním a podrobnosti súvisiace súčasťou divákov na podujatí.

2)Usporiadateľská služba je organizovaná ariadená činnosť, ktorej cieľom je zabezpečenie pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a účelom podujatia,
udržanie verejného poriadku a ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia a zaistenie informovanosti a pohodlia účastníkov
podujatia.

3)Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadatelia.

4)Hlavný usporiadateľ organizuje a riadi organizovanie podujatia a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora podujatia.

5)Bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia určil, aby organizoval a riadil činnosťusporiadateľskej služby,
pripravoval, riadil, vykonával a vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia.

6)Usporiadateľ je fyzická osoba, označená reflexnou vestou svýrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ alebo „SECURITY“ sčíslom na prednom izadnom diele
vesty.

7)Účastníkom podujatia je fyzická osoba, ktorá sa zdôvodu konania podujatia zdržiava na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k
miestu konania podujatia alebo odchádza zmiesta konania podujatia, najmä

1. divák,

2. osoba,ktorá sa na podujatí zúčastňuje vsúvislosti s výkonom športovej činnosti,

3. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje vsúvislosti s organizovaním podujatia

Článok II.
Štadión Tehelné Pole

1)Vstup do „Tehelné Pole“:
a)Pre divákov -majiteľovvstupeniek do sektorov

A, SKYBOX SEKTOR, VIP SECTOR, imobilnýchje vstup do priestorov „Tehelné Pole“možnýz Príkopovej ul

B je vstup do priestorov „Tehelné Pole“možný zBajkalskej ul

Cje vstup do priestorov „Tehelné Pole“možný zKalinčiakovej ul

D je vstup do priestorov „Tehelné Pole“ možný zul Viktora Tegelgoffa

b)Vprípade že sa divák nevie preukázať usporiadateľskej službe platnou vstupenkou, bude takáto osoba považovaná,že sa na podujatie dostala neoprávnene
abude musieť podujatie opustiť.

c)Pre akreditované osoby je umožnený vstup vzmysle zonácie štadióna.

2)Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečie.

3)Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví amajetku, spôsobené účastníkovi podujatia iba vprípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych
predpisov zo strany organizátora podujatia, úmyselným, alebo nedbanlivým konaním fyzických osôb, ktoré sú vzamestnaneckom, alebo inom zmluvnom vzťahu
s organizátorom podujatia.

4)V prípade,že si divák svojou neopatrnosťou alebo nedodržaním návštevného aorganizačného poriadku„Tehelné Pole“, nedodržaním pokynov usporiadateľov
spôsobí škodu, poranenie alebo úraz, organizátor nezodpovedá za takéto škody, poranenia alebo úrazy. Všetky škody spôsobené organizátorovi účastníkom
podujatia ktoré vznikli konaním návštevníka podujatia a nedodržaním organizačného anávštevného poriadku budú vymáhané podľa platných právnych
predpisov

Článok II.
Oprávnenia apovinnosti usporiadateľa

1)Usporiadateľ je oprávnený:
Člen usporiadateľskej služby je oprávnený

a)presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe
predmety

pyrotechnický výrobok,

strelnú zbraň,

chladnú zbraň,

kuklu

alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti

písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie:

-textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu
základných ľudských práv a slobôd,

-obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi
pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia,

b)neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia predmety uvedené vods. 1 písm a) alebo je zjavne pod vplyvom
alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

c)vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak ani po upozornenína nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovania, aby od takého konania
upustil, a svojím správaním alebo konaním ďalej narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní
alebo ak sa odmietne podriadiť výzve usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného pre hostí

d)vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písmena c),

e)vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností účastníka podujatia

2)Usporiadateľ je povinný:

a)vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov podujatia,

b)vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo
výtržnosti účastníkov podujatia,

c)presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,

c)neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,

1.ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu

2.ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal,

3. uktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, alebo

4.mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,

e)zaistiť predmet uvedený vČl. II bod 1. písm a)a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru,

f)upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje
verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

 


Článok III.

Povinnosti azákazy pre účastníkov podujatia


1)Účastník podujatia je povinný:
a)dodržiavať návštevný aorganizačný poriadok„Tehelné Pole“,

b) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnejpolície a dozorného orgánu
a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

c)zdržať saakéhokoľvek konania ktoré narušuje pokojný priebeh športového podujatia,požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz
predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,

d)strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnen í povinností člena
usporiadateľskej služby podľaČl. II Oprávnenia apovinnosti usporiadateľa

e)po ukončení podujatia do 30 min pokojne opustiť miesto konania podujatia,

f) riadiť sa dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. oorganizovaní verejných športových podujatí ao zmene adoplnení niektorých zákonov

g)počas celého pobytu v„Tehelné Pole“mať pri sebe platnú vstupenku a na požiadanie člena usporiadateľskej služby sa ňou preukázať. Vstupenka platí
výhradne pre uvedený sektor, rad a sedadlo, ktoré je na nej uvedené aúčastník podujatia je povinný sledovať podujatie z tohto miesta. Vstupenkaplatí v zásade
len na jeden vstup do „Tehelné Pole“. V prípade potreby opakovaného vstupu je majiteľ vstupenky povinný pri odchode zo„Tehelné Pole“označiť si ju v
niektorom z turniketov a pri vstupe opäť použiť vstup cez turniket na poschodí na ktorom m á miesto podľa platného lístka alebo permanentky

h) Ak je na vstupenke uvedený konkrétny sektor akonkrétne číslo sedadla, je účastník povinný sledovať podujatie ztohto miesta.

2)Účastníkovi podujatia sa zakazuje

a)vnášať na miesto konania podujatiaa používať pyrotechnický výrobok,kuklu,strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti
telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,

b)vnášať zariadenia ktoré vydávajú hluk následkom mechanického pôsobenia pevných častí, vzduchu, plynu, alebo sú elektronicky poháňané ( píšťalky,
vuvuzely, rapkáče, tlakové zvukové spraye, megafóny atď)

c)vnášať zariadenia ktorých svetelné žiarenie pôsobí na ostatných účastníkov podujatia ( baterky, blikače, majáky, laserové ukazovatka atď )

d)vnášať do priestorov „Tehelné Pole“ akékoľvek nápoje a jedlo, zviera,

e)navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

f)správať sa vulgárne k ostatným návštevníkom podujatia, urážať ich neverbálnymi hanlivý gestami

g)mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,

h)používať štátne symboly cudzích štátov aleboich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu
verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,

i)vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri kto rom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu
bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,

j)vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie

1.textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných
ľudských práv a slobôd,

2.obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich
príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

k)požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a
hromadných dopravných prostriedkoch,

l)vstupovať v čase konania podujatia do súťažného priestoru bez súhlasu organizátora,

m)vhadzovať predmety do súťažného priestoru.Článok IV

Podmienky použitia vstupenky a zákaz reklamno-propagačných činností

1.Majiteľ vstupenky a/alebo Účastník podujatia sa zaväzuje k dodržiavaniu Návštevného aorganizačného poriadku v spojitosti s nadobudnutím vlastníctva
Vstupenky ako aj v spojitosti s návštevou Miestapodujatia a Športového zariadenia. Účastník podujatia zúčastňujúci sa Podujatia svojou účasťou na Mieste
podujatia a/alebo v Športovom zariadení prejavuje súhlas s filmovaním jeho osoby v spojitosti s Podujatím v Mieste podujatia a/alebo v Športovom zariadení
vrátane s následnou reprodukciou a verejným rozširovaním resp. akýmkoľvek iným použitím zvukovo-obrazového záznamu s jeho podobizňou.

2.ZAKAZUJE sa distribuovať, sprostredkúvať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj Vstupenky na Podujatie bez oprávneniaOrganizátorom Podujatia.
Bez oprávnenia asúhlasu organizátora sa zakazuje, najmä avšak nie výlučne, Vstupenky ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, použiť na reklamné,
propagačné či akékoľvek iné komerčné účely, napr. ako propagačný darček, ako výhru v rámci propagačných a spotrebiteľských sú ťaží, vecných lotérií a tombol,
kvízov, zábavných hier a iných činností sledujúcich predovšetkým podporu predaja a služieb.

3.ZAKAZUJE SA neoprávnené pozmeňovanie, falšovanie a kopírovanie Vstupeniek. Uvedené konanie môže viesť k vyvodeniu správnoprávnej ako aj
trestnoprávnej zodpovednosti.

4.Žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v Mieste konania a/alebo v Športovom zariadení nesmie vykonávať úkony smerujúce k akejkoľvek reklame, vrátane
skrytej, vystavovať komerčné a/alebo reklamné prostriedky a nápisy a predávať tovary alebo služby spojené s Podujatím. Pri po rušení zákazu podľa tohto článku
2Pokynov si Organizátor vyhradzuje právo porušovateľa vykázať z Miesta konania a/alebo Športového zariadenia, a to bez nároku na refundáciu ceny
Vstupenky.


Tento organizačný a
návštevný poriadok nadobúda účinnosť dňa13. januára 2023.

Top