STEEL ARENA - návštevný poriadok

Každý návštevník  pri vstupe do STEEL ARÉNY je povinný oboznámiť sa s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia

1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou, ktorou je návštevník povinný preukázať sa na požiadanie usporiadateľa.

2. Deťom do 12 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

3. Vozičkári a osoby ťažko telesne postihnuté majú, s prihliadnutím na kapacitné možnosti, vstup do STEEL ARÉNY zdarma a je im vyhradený sektor B12. Sprevádzajúca osoba je v závislosti od charakteru podujatia povinná pri vstupe sa preukázať platnou vstupenkou. Maximálny počet vozičkárov v sektore B12 je 22 miest

4. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. 

5. Vstup do priestorov STEEL ARÉNY môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť STEEL ARÉNY, resp. ich správanie sa je v rozpore so spoločenskými normami správania.

6. Vstup zvierat do STEEL ARÉNY je zakázaný.

7. Je prísne zakázané vnášať do STEEL ARÉNY nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky.

8. Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, dáždnikov a iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení STEEL ARÉNY.

9. Do priestorov STEEL ARÉNY je zakázané vnášať  predmety narušujúce akustiku – amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety a zariadenia.

10. Pri vstupe do STEEL ARÉNY sú vykonávané bezpečnostné prehliadky. V odôvodnených prípadoch je možné túto prehliadku  vykonať aj vo vnútri  STEEL ARÉNY. Návštevník je povinný podrobiť sa  týmto prehliadkam v potrebnom  rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže  v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi, resp. k vykázaniu návštevníka z priestorov STEEL ARÉNY bez  nároku na vrátenie  vstupného.

11. Do všetkých sektoroch STEEL ARÉNY platí prísny zákaz vnášania všetkých druhov nápojov a jedla. Povolený je len popcorn kúpený priamo v STEEL ARENE. Nápoje a potraviny musí návštevník skonzumovať v bufetoch alebo zariadeniach na to určených.

12. Vstup do sektorov je návštevníkom umožnený len s platnou vstupenkou určenou na konkrétne miesto v danom sektore,ktorým sa musí návštevník preukázať bez vyzvania.

13. Z priestorov STEEL ARÉNY môže byť bez vrátenia vstupného vykázaný návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny osôb zodpovedných  za udržanie poriadku v STEEL ARÉNE.

14. V mimoriadnych  prípadoch, podľa povahy porušenia, môže generálny manažér STEEL ARÉNY, resp. ním poverená osoba,  požiadať o pomoc člena súkromnej bezpečnostnej služby alebo priamo orgány polície.

15. Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch STEEL ARÉNY spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok  STEEL ARÉNY.

16. Návštevník je povinný uhradiť STEEL ARÉNE  všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím.

17. Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch STEEL ARÉNY čistotu a poriadok.

18. Vo všetkých priestoroch  STEEL ARÉNY platí prísny zákaz fajčiť!!!

19. Je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na ľadovú alebo produkčnú plochu  počas športových, spoločenských, kultúrnych a iných akcií, ako aj po ich skončení.

20. V priestoroch STEEL ARÉNY platí prísny zákaz fotografovania a filmovania. Fotografovanie a filmovanie je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu generálneho manažéra STEEL ARÉNY alebo organizátora podujatia.

21. Pred STEEL ARÉNOU ako aj v jej priestoroch platí zákaz odkladania bicyklov, kočiarov, malých motocyklov alebo iných prepravných prostriedkov. Vstup osôb na kolieskových korčuliach je do STEEL ARÉNY zakázaný.

22. Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v  STEEL ARÉNE len v priestoroch  vyhradených pre návštevníkov. Vstup do iných priestorov STEEL ARÉNY je  návštevníkom zakázaný.

23. V prípade zdravotných ťažkostí, poranenia alebo iných úrazov je  návštevníkovi v STEEL ARÉNE k dispozícii ošetrovňa Prvej pomoci, kde mu bude poskytnuté ošetrenie a zdravotná pomoc.

24. Za zranenia osoby v publiku predmetom súvisiacim s akciou (lopta, puk ap.)  STEEL ARÉNA nezodpovedá. Poškodená osoba je oprávnená domáhať sa svojich práv u usporiadateľa akcie.

25. Predmety nájdené v priestoroch STEEL ARÉNY je nálezca povinný odovzdať na vrátnici. Službukonajúci vrátnik urobí úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a odovzdaniu nálezu do jeho rúk.

26. Každý návštevník STEEL ARÉNY súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu alebo reprodukcie pre komerčné účely v rámci zobrazenia celej alebo časti akcie v súvislosti so STEEL ARÉNOU, usporiadateľom alebo sponzormi danej akcie.

27. STEEL ARÉNA nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním tohto návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov STEEL ARÉNY a všetky škody spôsobené STEEL ARÉNE správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú  STEEL ARÉNOU vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.

28. Ustanovenia tohto návštevného poriadku sú platné pre celý objekt STEEL ARÉNY, vrátane parkovacích priestorov a iných priestorov a objektov patriacich k  STEEL ARÉNE.

Top